Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): Bij alle verkopen via www.sunbury.nl gelden de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden. U gaat hiermee akkoord bij het plaatsen van een bestelling;
1.2 Onderneming: Sunbury.nl, een handelsnaam van IMKOS VOF, is een online winkel die Biltong & Droëwors en gerelateerde producten via “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Sunbury VOF en de consument.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden gelden voor elk aanbod van Sunbury en voor elke overeenkomst op afstand tussen de onderneming en de consument;
2.2 Bij alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de website Sunbury.nl zijn deze Voorwaarden van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website beschikbaar gesteld. Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden;
2.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Indien afgeweken wordt van een deel van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht. Aan afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige transacties.
2.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, erkent Sunbury geen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door Sunbury. Sunbury behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling met redenen kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 Alle aanbiedingen van Sunbury zijn vrijblijvend. Sunbury behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, met name indien dit noodzakelijk is op grond van (wettelijke) voorschriften.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten worden apart weergegeven voor het sluiten van de overeenkomst. De totaalprijs wordt duidelijk vermeld op de website bij het afronden van de bestelling.
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland hanteert Sunbury verschillende tarieven op basis van de bestelhoeveelheid. Sunbury kiest naar eigen inzicht de verzendmethode en koeriersdienst.
4.4 Sunbury is niet gebonden aan onjuiste prijsvermeldingen als gevolg van invoer-, type- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling dient altijd vooraf te geschieden.
5.2 Betaling kan op verschillende manieren worden gedaan, zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten.
5.2.1 iDeal: indien de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Triodos of KNAB, kan de consument via onze website op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. De betaling wordt in principe nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.2.2 Creditcard: direct en online betalen met een creditcard (VISA, MasterCard en American Express). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wordt goedgekeurd. Voor betalingen met een creditcard worden extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.2.3 Paypal: direct en online betalen via de online betalingsdienst van Paypal. Voor betalingen met Paypal worden extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.3 Bij faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe) zijn de vorderingen van IMKOS VOF onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Indien Sunbury haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Sunbury kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, komen deze ook voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Alle artikelen uit de online winkel zijn op voorraad. Indien een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
6.2 Sunbury streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via een koeriersdienst gekozen door Sunbury naar het opgegeven afleveradres bij de bestelling. Indien de levertermijn om bepaalde redenen meer dan 5 werkdagen afwijkt, wordt de consument hier zo spoedig mogelijk per e-mail van op de hoogte gesteld. 6.3 Overschrijding van de genoemde levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting voortvloeiend uit deze of enige andere samenhangende overeenkomst.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de consument hier tijdig over geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Sunbury voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.5 Levering in gedeelten is alleen toegestaan ​​als dit schriftelijk is overeengekomen.
6.6 Sunbury voldoet aan haar leveringsplicht zodra de levering is aangeboden.
6.7 Bij weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of verlies van de zending, geheel voor rekening van de consument.
6.8 De consument is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens en het controleren ervan bij het plaatsen en betalen van de bestelling. Eventuele foutieve gegevens kunnen alleen kosteloos worden aangepast voordat de bestelling is verzonden. Als de bestelling eenmaal is verzonden, kunnen deze gegevens niet meer worden gewijzigd. In dat geval komen eventuele retourvracht en opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of verlies van de zending, geheel voor rekening van de consument.
6.9 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als redelijkerwijs vereist. Het kan echter voorkomen dat kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.10 Sunbury is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument wanneer deze al het verschuldigde aan Sunbury op grond van de betreffende overeenkomst(en) heeft voldaan.

ARTIKEL 8. RUILEN/RETOURNEREN VAN ARTIKELEN

8.1 Wij doen ons best om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument echter zonder opgave van reden willen afzien van de aankoop, dan is dit helaas niet mogelijk. Onze producten vallen onder de categorie beperkte houdbaarheid en vormen daarom een uitzondering op het recht van consumenten om het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling. 9.1 Sunbury streeft ernaar een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Sunbury te melden. Als een product niet conform de bestelling is geleverd of niet voldoet aan de omschrijving op onze website, dient de consument dit onmiddellijk aan Sunbury te melden. Dit kan per e-mail naar [email protected]. 9.2 Sunbury tracht de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor retourneren, zoals verstrekt bij het melden van de klacht, nauwkeurig te worden gevolgd.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Sunbury, haar personeel en producten, voor alle schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken of aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Sunbury aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden bij de uitvoering van de overeenkomst.
10.2 Sunbury aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van haar producten.
10.3 De aansprakelijkheid van Sunbury jegens de koper is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Sunbury verschuldigd is.
10.4 Sunbury is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Sunbury.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1 Sunbury heeft bij overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt schriftelijk medegedeeld en gebeurt zonder dat Sunbury gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Sunbury kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Sunbury en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.
Sunbury
Vlaarkom 2
1657LP Abbekerk
Nederland
E-mail: [email protected]
Web: https://www.sunbury.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.