Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) LAVELLE: Lavelle B.V. en Sunbury

b) Afnemer: de partij aan wie LAVELLE een aanbieding heeft gedaan of met wie een verbintenis is aangegaan.

c) Producten: diensten, thee, huidverzorgings- en cosmeticaproducten

 

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen waarbij LAVELLE goederen of diensten levert, ook als deze niet nader in de algemene voorwaarden zij omschreven. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden, ook op ondergeschikte punten, gelden slechts indien zij schriftelijk tussen LAVELLE en afnemer zijn overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt; voor het overige blijven deze voorwaarden onverkort van kracht.

2.3 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door LAVELLE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door LAVELLE van documenten zoals offertes en opdrachtbevestigingen waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke aanvaarding.

2.4 Afnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere opdrachten aan en overeenkomsten met LAVELLE.

2.5 LAVELLE behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van de wijziging tot stand komen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van LAVELLE, daaronder begrepen gegevens in eventuele bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. LAVELLE is aan haar aanbiedingen eerst gebonden wanneer zij de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk bevestigt dan wel start met de feitelijke uitlevering van de bestelde producten.

3.2 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale kantooruren.

3.3 Alle bescheiden, waartoe onder meer ook behoren monsters, modellen, fotokopieën en beschrijvingen en bijlagen behorende bij de aanbieding, blijven eigendom van LAVELLE. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van LAVELLE niet worden gekopieerd, aan derden getoond of afgegeven of anderszins worden bekendgemaakt of verspreid, en dienen op verzoek van LAVELLE terstond te worden geretourneerd.

3.4 LAVELLE is gerechtigd de kosten die zij heeft gemaakt om een aanbieding te doen aan afnemer in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 4: Tot stand komen van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer LAVELLE een bestelling uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard of de aanvaarding door afnemer van haar aanbieding schriftelijk heeft bevestigd dan wel start met de feitelijke uitvoering daarvan.

4.2 Een door LAVELLE gezonden of anderszins aan afnemer verstrekt bestellingformulier staat gelijk aan een opdrachtaanvaarding c.q. bevestiging van de overeenkomst, mits afnemer het betreffende bestellingformulier heeft ondertekend, één en ander tenzij LAVELLE  afnemer binnen 5 werkdagen schriftelijk anders bericht.

4.3 De schriftelijke vastlegging van LAVELLE geldt als volledige en juiste vastlegging van de inhoud van de overeenkomst, tenzij afnemer binnen 5 werkdagen na de datum van verzending van deze bevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan LAVELLE kenbaar heeft gemaakt; in dat geval is LAVELLE niet meer aan de opdrachtbevestiging gebonden.

4.4 Toezeggingen door of afspraken met ondergeschikten van LAVELLE binden LAVELLE niet dan nadat en voor zover deze door een vertegenwoordigingsbevoegde van LAVELLE  schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij het uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Eventuele transport-, en andere in verband met de leverantie van goederen door LAVELLE te maken kosten zullen afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief standaardverpakking, daaronder eventuele gebruiksaanwijzingen en bijsluiters begrepen tenzij anders is vermeld. Emballagekosten en andere bijzondere verpakkingskosten zijn voor rekening van afnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.4 Indien na datum van aanbieding een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is LAVELLE gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Deze verhoging geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.5 Indien wordt overeengekomen dat het vervoer door LAVELLE wordt verzorgd, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij afnemer tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6: Levertijd, aflevering en risico-overgang

6.1 De aflevering van zaken geschiedt door LAVELLE. Aflevering geschiedt slechts indien en nadat door een vertegenwoordigingsbevoegde namens afnemer is getekend voor ontvangst. Het risico van vervoer is voor rekening van LAVELLE.

6.2 De in een aanbieding of overeenkomst opgenomen leveringstermijnen worden door LAVELLE naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend en gelden nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn zullen LAVELLE en afnemer met elkaar in overleg treden teneinde een nieuwe levertijd te bepalen.

6.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, niet-nakoming door afnemer van enige uit de overeenkomst voor afnemer voortvloeiende verplichting of enige andere vorm van compensatie.

6.4 Leveringstermijnen worden in ieder geval verlengd met de tijdsduur dat de uitvoering van de overeenkomst is opgeschort door overmacht, ongeacht of de omstandigheid welke overmacht oplevert, is ingetreden voor of nadat de uitvoering voltooid had moeten worden alsmede met de tijdsduur dat afnemer in gebreke is met de uitvoering van enige verplichting uit de overeenkomst, of in verzuim is.

6.5 Afnemer is verplicht de te leveren zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien afnemer hieraan niet voldoet, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder opslagkosten, voor zijn rekening.

 

Artikel 7: Annuleren van opdrachten

7.1 Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, tenzij LAVELLE de met de betreffende bestelling verband houdende leveringen bij haar toeleveranciers kan annuleren. Annuleringskosten aan de zijde van LAVELLE en haar toeleveranciers worden in rekening gebracht aan afnemer.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle aan afnemer geleverde producten en alle onderdelen daarvan blijven eigendom van LAVELLE, zolang afnemer niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting:

a. terzake van het krachtens enige overeenkomst geleverde;

b. krachtens zodanige overeenkomst tevens, ten behoeve van de afnemer, verrichte of te verrichten werkzaamheden;

c. terzake van hetgeen afnemer in verband met het tekort schieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten verschuldigd is.

8.2 Door LAVELLE geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht behoudens voor zover deze verkoop behoort tot de normale bedrijfsuitoefening van afnemer. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verhuren of te verpanden, of hier enig ander recht op te vestigen.

8.3 Bij overschrijding van de in artikel 9 genoemde betalingstermijn en wanneer er gegronde vrees bestaat dat afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, is LAVELLE  bevoegd de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zonder ingebrekestelling bij afnemer of derden, werknemers daaronder begrepen, die de zaken voor afnemer houden, terug te halen of te doen ophalen. LAVELLE heeft alsdan de keuze de goederen onder zich te houden of op te slaan op kosten van de afnemer totdat de afnemer aan al haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel de goederen te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met de openstaande facturen ten laste van afnemer.

Artikel 9: Prijs en betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Overschrijding van deze termijn leidt ertoe dat afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie, en zonder dat afnemer zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

9.2 Vanaf de datum van verzuim is afnemer naast de wettelijke rente een contractuele rente verschuldigd van 3 % per maand. Voorts is LAVELLE alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is afnemer gehouden alle door LAVELLE gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op grond van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 500,00 onverminderd de gehoudenheid van afnemer het meerdere te voldoen, indien deze kosten daadwerkelijk hoger zijn dan dit tarief.

9.3 Indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of dreigt te worden verklaard dan wel een verzoek tot surseance van betaling indient of tot liquidatie van zijn zaken besluit, of wanneer LAVELLE informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat afnemer waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen, is LAVELLE gerechtigd te eisen dat afnemer contant betaalt dan wel voldoende zekerheid stelt.

9.4 Reclames betreffende facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk bij LAVELLE te zijn ingediend.

9.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, behoudt LAVELLE zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

Artikel 10: Terugnemen van producten

10.1 Indien naar het uitsluitend oordeel van LAVELLE aanleiding bestaat om, in het belang van afnemer en/of derden, consumenten daaronder begrepen, of in het belang van de handhaving van de goede naam van LAVELLE of het product, reeds aan afnemer geleverde producten terug te halen voor keuring, controle of om enige andere reden, verbindt afnemer zich onvoorwaardelijk op eerste aanvraag van LAVELLE de betreffende producten terug te geven en ook overigens terzake alle gewenste medewerking te verlenen en informatie te geven, zoals onder meer het verschaffen van toegang tot de plaats waar de betreffende producten zich bevinden. Na terug ontvangst van de producten in de originele staat zal LAVELLE, te harer keuze, de terugontvangen producten vervangen door gelijkwaardige producten, dan wel de factuurwaarde van de terugontvangen producten aan de afnemer betalen. LAVELLE is niet gehouden tot enige andere verplichting dan hierboven genoemd.

Artikel 11: Garantie

11.1 Met inachtneming van de navolgende bepalingen garandeert LAVELLE de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten.

11.2 Indien LAVELLE de zaken zelf van een fabrikant of van een derde heeft gekocht, zijn de garantievoorwaarden van die fabrikant of derde van toepassing. De toepasselijkheid en de inhoud van die garantievoorwaarden zal door LAVELLE in de opdrachtbevestiging respectievelijk de overeenkomst door LAVELLE worden aangegeven.

11.3 Afnemer is verplicht, op straffe van verval van de garantieverplichting van LAVELLE, een geconstateerd gebrek terstond na ontdekking bij telefonisch contact, een emailbericht of aangetekend schrijven ter kennis van LAVELLE te brengen. Afnemer is daarbij verplicht een gebrekkig product te bewaren en, voor zover LAVELLE dit verlangt, het betrokken product vrachtvrij aan LAVELLE terug te zenden.

11.4 De garantieverplichting van LAVELLE vervalt, indien afnemer respectievelijk haar afnemers of daarmee gelijk te stellen derden, consumenten daaronder begrepen, de geleverde producten ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld, dan wel indien afnemer respectievelijk haar afnemers of daarmee gelijk te stellen derden, consumenten daaronder begrepen de zaken voor andere dan de daartoe bestemde doeleinden heeft gebruikt.

11.5 De garantieverplichting van LAVELLE vervalt indien afnemer niet aan betalingsverplichtingen voldoet. Afnemer heeft niet het recht betaling te weigeren op grond van het feit dat LAVELLE haar garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.

11.6 In geval dat LAVELLE haar garantieverplichting niet nakomt is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van vervanging door derden, doch eerst nadat afnemer LAVELLE behoorlijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegund waarbinnen LAVELLE alsnog aan haar garantieverplichting zal kunnen voldoen.

 

Artikel 12: Reclame

12.1 Afnemer dient de gekochte producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

b. of de afgeleverde zaken wat betreft hoeveelheid overeenstemmen met hetgeenovereengekomen is;

c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteits-eisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

12.2 Worden zichtbare gebreken geconstateerd dan dient afnemer deze onmiddellijk bij aflevering schriftelijk aan LAVELLE te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle rechten van afnemer en verplichtingen van LAVELLE terzake.

12.3 Indien de reclame door LAVELLE gegrond wordt bevonden, heeft LAVELLE de keuze het geleverde kosteloos te vervangen dan wel de overeenkomst te ontbinden. LAVELLE heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien vervanging van het geleverde redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden, zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding anders dan restitutie van hetgeen de afnemer terzake reeds heeft betaald, jegens afnemer zal zijn gehouden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 LAVELLE kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een gebrek in geleverde producten wanneer deze bij levering gebreken vertonen.

13.2 Afnemer dient het oorzakelijk verband tussen de schade en het gebrek aan het door LAVELLE geleverde product aan te tonen.

13.3 Afnemer vrijwaart LAVELLE voor alle schade die LAVELLE mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, afnemers van afnemer en daarmee gelijk te stellen derden, consumenten daaronder begrepen, die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van de betreffende overeenkomst, of die verband houden met (het gebruik van) de door LAVELLE aan afnemer geleverde producten, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van grove schuld of opzet van LAVELLE.

13.4 Het in het vorige lid bepaalde geldt tevens ten behoeve van werknemers van LAVELLE en eventuele derden die LAVELLE bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.5 De aansprakelijkheid van LAVELLE wordt geheel en al uitgesloten indien de gebruiker(s) van het (de) geleverde product(en) zich niet aan de instructies in de bijsluiter of zoals vermeld op de website(s) of op de verpakking houd(en)t, dan wel de geleverde producten worden gebruikt voor nadere doeleinden dan die waarvoor zij bedoeld zijn.

13.6 In alle gevallen waarin LAVELLE ondanks het bovenstaande nog gehouden is tot enige schadevergoeding, kan deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat afnemer uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd.

13.7 Iedere aanspraak van afnemer uit hoofde van dit artikel jegens LAVELLE vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van die aanspraak.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst van LAVELLE niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende een jaar heeft voortgeduurd, de overeenkomst door ieder van partijen bij aangetekende brief kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door LAVELLE reeds gedeeltelijk is nagekomen, afnemer een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan LAVELLE verschuldigd is.

15.2 Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen, behoudens en voorzover de partij die zich op overmacht beroept, daardoor ongerechtvaardigd verrijkt zou worden.

15.3 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van LAVELLE onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk verhindert of bemoeilijkt. Onder overmacht wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, bedrijfsstoornissen, staking, brand, ongevallen, schade aan de leverantie, transportmoeilijkheden alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten of producten LAVELLE bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maakt, ziekte van het personeel en het niet tijdig onder normale voorwaarden kunnen aantrekken van voldoende personeel.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

Alle geleverde producten waarop enig recht van intellectueel eigendom berust mogen uitsluitend intern worden gebruikt en op generlei wijze worden verveelvoudigd of ter beschikking van derden gesteld c.q verkocht of doorgeleverd, behoudens voorzover zij in de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer daartoe bestemd zijn en LAVELLE dit middels een schriftelijke verklaring erkend heeft.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing; de toepasselijkheid van Het Weens Koopverdrag (Trb 1986,61) wordt hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

17.2 Geschillen ontstaan of voortvloeiend uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Alkmaar